Deklaracja dostępności - Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach (KPP Tarnowskie Góry) zapewnia dostępność swojej strony Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach.

Data publikacji strony internetowej: 2007-05-10

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2015-06-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 2. niektóre dane ze względu na swoją specyfikę zostały opublikowane w postaci tabel i wykresów.

Niezgodne z ustawą o dostępności cyfrowej są załączone pliki pdf:

w zakładce „Status prawny” plik pdf - Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r.o Policji (tekst ujednolicony);
w zakładce „Status prawny” plik pdf - Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach z dnia 21 stycznia 2020 roku;
w zakładce „Stan bezpieczeństwa” pliki pdf - Informacje o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie tarnogórskim za lata 2008 – 2019;
w zakładce „Petycje 2019” plik pdf – Odwzorowanie cyfrowe petycji;
w zakładce „Petycje 2019” plik pdf – Sposób załatwienia petycji.

Oświadczenie sporządzono w dniu 2020-09-11 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Kamil Kubica, adres poczty elektronicznej rzecznik@tarnowskie-gory.ka.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 85 342 10 lub 798 030 285. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 • Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach posiada w trwałym zarządzie budynek komendy oraz budynek Komisariatu Policji w Kamieńcu - gmina Zbrosławice. Użytkuje budynki, w których znajdują się Komisariaty Policji w Radzionkowie, Kaletach, Tworogu i Pyrzowicach. Do budynków nie można wnosić żadnej broni, materiałów wybuchowych i niebezpiecznych oraz innych rzeczy mogących narażać pracowników lub osoby postronne
  na niebezpieczeństwo.

 • Uwaga! Podmiot nie zapewnia w budynkach informacji na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy, z uwagi na specyfikację realizacji zadań. Obiekty jednostek policyjnych chronione są na podstawie planów ochrony, które są dokumentami niejawnymi, co wyklucza możliwość upublicznienia treści, które zawierają. Ponadto część obiektów policyjnych została umieszczona w Rejestrze obiektów ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa.

 • Budynek Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach znajduje się przy ulicy Bytomskiej 6 w Tarnowskich Górach. Budynek komendy składa się z piwnicy, parteru, pierwszego i drugiego piętra. Posiada dwie klatki schodowe — jedna znajduje się bezpośrednio od ul. Bytomskiej, druga w prawym skrzydle budynku, od strony Przychodni - Usługi Śródmieście. Klatki schodowe posiadają po obydwu stronach poręcze. Do budynku komendy znajdującego się w Tarnowskich Górach przy ulicy Bytomskiej 6, można wejść wejściem głównym usytuowanym na rogu budynku, bezpośrednio z chodnika, wyłącznie po 7 betonowych stopniach. Schody nie są oklejone taśmą ostrzegawczą. Przy schodach nie znajduje się winda oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Nie ma również przycisku przywoławczego dyżurnego jednostki. Drzwi do budynku są pełne drewniane, otwierane ręcznie na zewnątrz. Drzwi mają 215 centymetrów wysokości oraz 90 centymetrów szerokości. Można otworzyć drugą część drzwi i wtedy ich szerokość zwiększa się do około 120 centymetrów. W drzwiach wejściowych znajduje się 2-centymetrowy próg. W holu wejściowym, po lewej stronie wejścia do budynku, znajduje się pomieszczenie dyżurnego jednostki i recepcja, do której należy kierować się po wejściu do budynku. Punkt recepcyjny nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach. Lada recepcji usytuowana jest na wysokości około 120 centymetrów. Obok okienka recepcji znajduje się ogólnodostępny telefon, z którego można skontaktować się z pracownikami komendy. Stolik, na którym znajduje się telefon, ma wysokość 73 centymetrów. Dalsze poruszanie po budynku komendy, możliwe jest w asyście funkcjonariusza, pracownika prowadzącego sprawę lub osobę skierowaną przez dyżurnego jednostki do obsługi petenta.Naprzeciwko okienka/recepcji znajdują się ogólnodostępne toalety oznaczone piktogramami. Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Osoba ze szczególnymi potrzebami może wejść do budynku komendy z psem asystującym i po wcześniejszym uzgodnieniu z dyżurnym jednostki, przemieszczać się z nim po budynku komendy w asyście policjanta. Z budynku można wyjść na ul. Bytomską dwoma wyjściami - wyjściem głównym oraz drugim wyjściem, bezpośrednio na chodnik przy ulicy Bytomskiej, pokonując 5 betonowych schodów nieoklejonych taśmą ostrzegawczą. Drugie wyjście jest usytuowane naprzeciwko zejścia ze schodów z pierwszego i drugiego piętra budynku. Klienci tarnogórskiej komendy, mogą skorzystać z miejsc parkingowych znajdujących się z prawej strony wejścia głównego do komendy, na parkingu należącym również do Przychodni - Usługi Śródmieście. Wyjazd/wyjście z parkingu na chodnik przy ulicy Bytomskiej dla osób ze szczególnymi potrzebami, nie jest utrudniony z powodu przeszkód, na przykład krawężników. Na parkingu należącym do Przychodni - Usługi Śródmieście znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone poziomo i pionowo.

 • Budynek nie jest wyposażony w windy i podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Nie posiada pochylni, platform i podnośników . Nie jest wyposażony w pętle indukcyjne oraz urządzenia przekazujące informacje głosowe. W budynku nie ma toalet dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 • Budynek Komisariatu Policji w Zbrosławicach mieści się w miejscowości Kamieniec przy ulicy Tarnogórskiej 37 A. Składa się z parteru i pietra. Do budynku Komisariatu można wejść bezpośrednio z chodnika od ulicy Tarnogórskiej, pokonując 8 szerokich schodów z betonowej płyty oraz 14 betonowych stopni, przy których, po obydwu stronach znajdują się poręcze. Schody nie są oklejone taśmą ostrzegawczą. Przy schodach nie znajduje się winda oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Drzwi do budynku są częściowo przeszklone, nieoznaczone kolorystycznie, otwierane ręcznie na zewnątrz. Drzwi mają około 220 centymetrów wysokości oraz 110 centymetrów szerokości. Można otworzyć drugą część drzwi i wtedy ich szerokość zwiększa się do około 140 centymetrów. W drzwiach wejściowych znajduje się 2-centymetrowy próg. Drzwi do budynku otwierają się na zewnątrz. Przed drzwiami, z lewej strony na ścianie, znajduje się dzwonek usytuowany na wysokości około 140 centymetrów od podłoża. Po naciśnięciu dzwonka można wezwać policjanta. W holu wejściowym znajduje się tak zwana poczekalnia. Dalsze poruszanie po budynku odbywa się przy asyście funkcjonariusza prowadzącego sprawę lub osoby skierowanej do obsługi klienta. Na piętro budynku prowadzą wąskie schody, które po jednej stronie mają poręcz. Z budynku można wyjść głównym wyjściem. Przed budynkiem znajdują się 4 miejsca parkingowe dla klientów Komisariatu. Osoba ze szczególnymi potrzebami może wejść do budynku Komisariatu Policji z psem asystującym i po wcześniejszym uzgodnieniu z Komendantem Komisariatu, przemieszczać się z nim po budynku w asyście policjanta.

 • Budynek nie jest wyposażony w windy i podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Nie posiada pochylni, platform i podnośników. Nie jest wyposażony w pętle indukcyjne oraz urządzenia przekazujące informacje głosowe. W budynku nie ma toalet dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 

 • Budynek Komisariatu Policji Radzionkowie mieści się w Radzionkowie przy ulicy Męczenników Oświęcimia 43. Składa się z piwnicy, parteru, piętra i poddasza. Do budynku można wejść bezpośrednio z chodnika od ulicy Męczenników Oświęcimia, pokonując 11 betonowych schodów. Schody nie są oklejone taśmą ostrzegawczą. Przy schodach nie znajduje się winda oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Drzwi do budynku są pełne drewniane, otwierane ręcznie do wewnątrz. Drzwi mają około 220 centymetrów wysokości oraz 80 centymetrów szerokości. Można otworzyć drugą połowę drzwi i wtedy ich szerokość zwiększa się do około 160 centymetrów. Przy wejściu znajduje się automatyczny dzwonek, który uruchamia się podczas otwierania drzwi wejściowych do budynku. Po wejściu do budynku, w przedsionku, po lewej stronie znajduje się okienko dyżurnego Komisariatu Policji. Należy się do niego kierować bezpośrednio po wejściu do budynku. Lada okienka usytuowana jest na wysokości około 90 centymetrów. Dalsze poruszanie się po budynku Komisariatu, odbywa się przy asyście funkcjonariusza prowadzącego sprawę lub osoby skierowanej do obsługi klienta. Na piętro budynku prowadzą strome schody, które po jednej stronie mają poręcz. Z budynku można wyjść głównym wyjściem. Przed budynkiem wzdłuż głównej drogi znajdują się ogólne miejsca parkingowe. Osoba ze szczególnymi potrzebami może wejść do budynku Komisariatu Policji z psem asystującym i po wcześniejszym uzgodnieniu z Komendantem Komisariatu, przemieszczać się z nim po budynku w asyście policjanta.

 • Budynek nie jest wyposażony w windy i podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Nie posiada pochylni, platform i podnośników. Nie jest wyposażony w pętle indukcyjne oraz urządzenia przekazujące informacje głosowe. W budynku nie ma toalet dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 • Komisariat Policji w Kaletach mieści się w budynku Urzędu Miasta w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2. Komisariat zajmuje pomieszczenia na parterze oraz na pierwszym piętrze budynku. Wejście do Komisariatu znajduje się po lewej stronie od głównego wejścia do Urzędu Gminy. Do Komisariatu można wejść, pokonując 2 schody znajdujące się na zewnątrz budynku. Schody nie są oklejone taśmą ostrzegawczą, nie ma przy nich poręczy oraz nie znajduje się tam winda lub podjazd dla osób niepełnosprawnych. Pierwsze drzwi do Komisariatu są szklane, nieoznaczone kolorystycznie, otwierane ręcznie na zewnątrz. Drzwi mają około 220 centymetrów wysokości oraz 120 centymetrów szerokości. Następnie, za drzwiami znajdują się schody – 5 stopni betonowych, które nie są oklejone taśmą ostrzegawczą oraz nie mają poręczy. Kolejne drzwi prowadzące do pomieszczeń Komisariatu są w połowie oszklone. Mają około 220 centymetrów wysokości oraz około 140 centymetrów szerokości. Otwierają się do wewnątrz budynku. Z lewej strony drzwi na wysokości około 150 centymetrów znajduje się dzwonek oraz okienko recepcji, której lada znajduje się na wysokości około 100 centymetrów. Do okienka należy się kierować bezpośrednio po wejściu do budynku. Dalsze poruszanie się po budynku Komisariatu, odbywa się przy asyście funkcjonariusza prowadzącego sprawę lub osoby skierowanej do obsługi klienta. Na piętro budynku prowadzą schody, które po jednej stronie mają poręcz. Z budynku można wyjść głównym wyjściem. Przed budynkiem znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone pionowo i poziomo. W rejonie budynku istnieją miejsca parkingowe ogólnodostępne dla klientów Urzędu Gminy w Kaletach. Osoba ze szczególnymi potrzebami może wejść do budynku Komisariatu Policji z psem asystującym i po wcześniejszym uzgodnieniu z Komendantem Komisariatu, przemieszczać się z nim po budynku w asyście policjanta.

 • Budynek nie jest wyposażony w windy i podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Nie posiada pochylni, platform i podnośników. Nie jest wyposażony w pętle indukcyjne oraz urządzenia przekazujące informacje głosowe. W budynku nie ma toalet dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone pionowo i poziomo.

 • Komisariat Policji w Pyrzowicach mieści się w Pyrzowicach przy ulicy Wolności 90 w budynku należącym do Portu Lotniczego Katowice-Pyrzowice. Wejść do Komisariatu można bezpośrednio z poziomu terenu. Pierwsze drzwi do Komisariatu są szklane, nieoznaczone kolorystycznie, otwierane ręcznie na zewnątrz. Drzwi mają około 210 centymetrów wysokości oraz 90 centymetrów szerokości i prowadzą do przedsionka. W przedsionku znajdują się kolejne drzwi szklane otwierane ręcznie na zewnątrz do przedsionka. Mają około 210 centymetrów wysokości oraz około 90 centymetrów szerokości. Przy drzwiach, na wysokości około 150 centymetrów znajduje się dzwonek, którym można przywołać policjanta oraz okienko recepcji, której lada znajduje się na wysokości około 100 centymetrów. Do okienka należy się kierować bezpośrednio po wejściu do budynku. Drugie drzwi prowadzą do holu głównego. Dalsze poruszanie się po budynku Komisariatu, odbywa się przy asyście funkcjonariusza prowadzącego sprawę lub osoby skierowanej do obsługi klienta. W rejonie budynku istnieją miejsca parkingowe ogólnodostępne dla klientów Portu Lotniczego w Katowicach-Pyrzowicach. Osoba ze szczególnymi potrzebami może wejść do budynku Komisariatu Policji z psem asystującym i po wcześniejszym uzgodnieniu z Komendantem Komisariatu, przemieszczać się z nim po budynku w asyście policjanta.

 • Budynek nie jest wyposażony w windy i podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Nie posiada pochylni, platform i podnośników. Nie jest wyposażony w pętle indukcyjne oraz urządzenia przekazujące informacje głosowe. W budynku nie ma toalet dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 • Komisariat Policji w Tworogu mieści się w budynku należącym do Urzędu Gminy znajdującym się przy ulicy Zamkowej 16 w Tworogu. Usytuowany jest na parterze budynku, w lewym skrzydle na końcu korytarza. Znajdują się tam 4 pokoje użytkowane przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Tworogu. Do pomieszczeń Komisariatu można dostać się głównym wejściem Urzędu Gminy, podjazdem prowadzącym do głównego wejścia do budynku. Do Komisariatu można wejść również bocznym wejściem, pokonując 8 betonowych schodów. Schody nie są oklejone taśmą ostrzegawczą. Po jednej stronie schodów znajduje się poręcz. Nie znajduje się tam winda lub podjazd dla osób niepełnosprawnych. Drzwi do Komisariatu są pełne, dwuskrzydłowe, drewniane, nieoznaczone kolorystycznie, otwierane ręcznie do wewnątrz budynku. Drzwi mają około 220 centymetrów wysokości oraz 150 centymetrów szerokości. Przy drzwiach nie ma dzwonka. Przed wejściem do pokoi służbowych policjantów, znajduje się 10 centymetrowy uskok w poziomie podłogi. Poruszanie się po pomieszczeniach Komisariatu, odbywa się przy asyście funkcjonariusza prowadzącego sprawę lub osoby skierowanej do obsługi klienta. Na tym samym poziomie co Komisariat Policji, znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Drzwi toalety oznaczone są piktogramem. Z pomieszczeń Komisariatu można wyjść głównym wyjściem Urzędu Gminy bezpośrednio na ulicę Zamkową lub bocznym wejściem znajdującym się z lewej strony budynku. Przy prawym skrzydle budynku znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Miejsce to oznaczone jest tylko znakiem pionowym. W rejonie budynku istnieją również ogólnodostępne miejsca parkingowe. Osoba ze szczególnymi potrzebami może wejść do pomieszczeń Komisariatu Policji z psem asystującym i po wcześniejszym uzgodnieniu z Komendantem Komisariatu, przemieszczać się z nim, w asyście policjanta.

 • Budynek nie jest wyposażony w windy dla osób niepełnosprawnych. Nie posiada pochylni, platform i podnośników. Nie jest wyposażony w pętle indukcyjne oraz urządzenia przekazujące informacje głosowe.

W wybranych jednostkach Policji istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony euslugi.policja.pl

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., nr 209, poz. 1243).

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności architektonicznej osobą kontaktową jest Andrzej Szastok, adres poczty elektronicznej andrzej.szastok@tarnowskie-gory.ka.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 85 342 28 lub 798 030 286.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 18.09.2020
Data modyfikacji : 28.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Nowojski Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji
Osoba modyfikująca informację:
Kamil Kubica
do góry