Przedmiot działalności - Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedmiot działalności

Policja jest umundurowaną i uzbrojoną formacją służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Do podstawowych zadań Policji należą:

  • ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra,
  • ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania,
  • inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
  • wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców,
  • nadzór nad strażami gminnymi (miejskimi) oraz nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi w zakresie określonym w odrębnych przepisach,
  • kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych,
  • współdziałanie z policjami innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi na podstawie umów i porozumień międzynarodowych oraz odrębnych przepisów,
  • gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji kryminalnych,
  • prowadzenie Krajowego Systemu Informatycznego. 

Policja realizuje także zadania wynikające z umów i porozumień międzynarodowych, na zasadach i w zakresie w nich określonych.

Zakres działania Komendy Powiatowej określają przepisy o szczegółowych zasadach organizacji i zakresie działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.

 

 

Metryczka

Data publikacji : 30.09.2008
Data modyfikacji : 22.12.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rafał Biczysko
Osoba udostępniająca informację:
Damian Ciecierski Oficer Prasowy
Osoba modyfikująca informację:
Damian Ciecierski
do góry