Dostep do zasobów archiwalnych

Składnica Akt KPP w Tarnowskich Górach

Archiwa

Działalność archiwalną w resorcie Spraw Wewnętrznych i Administracji prowadzi sieć archiwów, w których częścią składową jest również zasób archiwalny Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, a także archiwalia zgromadzone w 32 składnicach akt Komend Miejskich i Powiatowych Policji województwa śląskiego oraz składnicach akt OPP Katowice, SPPP Częstochowa i SPPP Bielsko - Biała. W wyniku przekształceń administracji rządowej z dniem 1 stycznia 1999 roku archiwum Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przejęło zasoby archiwalne znoszonych Komend Wojewódzkich Policji w Częstochowie i Bielsku-Białej. Zasób materiałów zgromadzonych w archiwum i podległych składnicach jest jednym z największych zbiorów Polskiej Policji.

UWAGA!
Wnioski i zapytania o możliwość korzystania z materiałów archiwalnych zgromadzonych zarówno w archiwum, a także w składnicach akt Komend Miejskich i Powiatowych należy kierować w formie pisemnej bezpośrednio do Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach ul. Lompy 19, 40-038 Katowice, tel. 47 85 514 50.

I. Zasób składnicy akt Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach.
Pod względem wartości przekazywanych materiałów składnica akt KPP w Tarnowskich Górach posiada w swoich zbiorach:

 • materiały archiwalne (kategoria „A”) o znaczeniu historycznym, przechowywane trwale, które nie podlegają brakowaniu. Dokumentacja ta stanowi część składowa narodowego zasobu archiwalnego.

 • materiały niearchiwalne (kategorii „B”) stanowiące dokumentacje o czasowym praktycznym znaczeniu, które po upływie obowiązującego okresu przechowywania podlegają brakowaniu.

Szczegółową organizację i zakres działania archiwum oraz zasady postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną Policji reguluje Zarządzenie Nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji (Dz. Urz. KGP Nr 16, poz.95).

II. Udostępnianie akt.
Akta znajdujące się w archiwach i składnicach akt Policji udostępnia się do celów:

 • służbowych uprawnionym podmiotom,
 • naukowo-badawczych, publicystycznych i innych, jeśli nie narusza to prawnie chronionych interesów Rzeczpospolitej Polskiej i jej obywateli.

Dokumentację udostępnia się na podstawie pisemnego wniosku, jeśli nie zawiera ona wiadomości stanowiących tajemnicę państwową lub służbową i nie wymaga ochrony przewidzianej przepisami ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r., o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 z późn. zmianami), a ich ujawnienie nie naraża na szkodę interesu Rzeczpospolitej Polskiej.

Udostępnianie akt następuje poprzez:

 1. umożliwienie zainteresowanym albo ich upoważnionym przedstawicielom osobistego zapoznania się z oryginalnymi materiałami lub ich kopiami, w pomieszczeniach Archiwum KWP w Katowicach;
 2. przekazanie podmiotom zainteresowanym informacji zawartych w aktach w postaci odpowiedzi na zapytanie;
 3. przekazanie podmiotom zainteresowanym kopii akt lub wyciągu z akt;
 4. wypożyczenie podmiotom zainteresowanym akt lub ich części.

Wniosek o udostępnienie akt powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz adres do korespondencji – jeżeli zgłoszenie składa osoba fizyczna lub jej upoważniony przedstawiciel;
 2. nazwę i siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej oraz imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej, której mają być udostępnione materiały – jeżeli zgłoszenie składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;
 3. wskazanie materiałów lub określenie tematu, którego one dotyczą;
 4. określenie celu i proponowany sposób wykorzystania udostępnionych materiałów.

Archiwum, udostępniając dokumentację dla celów naukowo-badawczych informuje o odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa cywilnego w przypadku wykorzystania wiadomości uzyskanych z udostępnionej dokumentacji w sposób naruszający dobra osobiste osób trzecich. Akta udostępnia się w siedzibie archiwum, w obecności pracownika archiwum. Archiwum wydaje również zaświadczenia na podstawie posiadanych archiwaliów, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.
Wnioski i zapytania o możliwość korzystania z materiałów archiwalnych zgromadzonych zarówno w archiwum, a także w składnicach akt należy kierować w formie pisemnej bezpośrednio do Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach ul. Lompy 19 , 40-038 Katowice, tel. 47 85 514 50.

Szczegółowe zasady udostępniania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej zawierają: 

 1. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. Nr 38, poz.173),
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 03 czerwca 2008 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych (Dz.U. 2008 Nr 107 poz.679),
 3. Zarządzenie Nr 45 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w archiwach wyodrębnionych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przez niego nadzorowanych (Dz.Urz. MSWiA Nr 9 poz. 42),
 4. Zarządzenie Nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji (Dz.Urz. KGP Nr 16, poz.95). 

Metryczka

Data publikacji : 09.10.2011
Data modyfikacji : 19.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rafał Biczysko
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Biczysko Wydział Prewencji
Osoba modyfikująca informację:
Damian Ciecierski
do góry